I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel) a kupujícím (zákazník) v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu Concrete-design.cz na internetové adrese http://www.concrete-design.cz (dále „e-shop").

II. Prodávajicí a kupující

1. Prodávající

Prodávajícím (provozovatelem) je pro účely prodeje prostřednictvím e-shopu považován: Ing. Martin Kopřiva, Pod Nemocnicí 597/9, 625 00, Brno, IČ:87079062. Prodávající je řádně zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Brna č.j.: ZUMB/25281/2008/Br/5.

2. Kupující

Kupujícím (zákazníkem) se pro účely nákupu prostřednictvím e-shopu považuje fyzická nebo právnická osoba, která má platnou registraci v systému e-shopu. Kupující, který má zájem o koupi zboží, které je v e-shopu nabízeno, tento zájem potvrdí odesláním objednávky a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami prostřednictvím systému e-shopu. Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupena jednatelem nebo pověřenou osobou.

III. Registrace

1. Registrace

Při registraci v systému e-shopu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené hvězdičkou). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registrace Kupujícího je nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení.

2. Zrušení registrace

Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

3. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů, a nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).

4. Informativní zprávy

Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem e-shopu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému e-shopu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod.. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu e-shopu, změn obchodních podmínek, Reklamačního řádu, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

IV. Nákup zboží

1. Ochranné známky

Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

2. Vyobrazení a popis zboží

Kupující si je vědom, že veškeré produkty nabízené prodávajícím v e-shopu používají pouze ilustrativní obrázky, avšak věrohodně zobrazující skutečnost.

3. Objednání zboží

Objednání zboží v systému e-shopu, je považováno za závaznou objednávku. Závaznou objednávku nelze zcela zrušit, Kupující však má právo na stornování objednávky, nebo, pokud již bylo zboží dodáno, může odmítnout jeho převzetí. Pokud Kupující nezašle pomocí e-mailu Prodávajícímu žádost o storno objednávky, a/nebo informaci o odmítnutí převzetí zboží, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit v plné výši. V případě předem zaslaného storna zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo tuto skutečnost zaznamenat ve své zvláštní evidenci. V případě předem avizovaného odmítnutí převzetí zboží zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo tuto skutečnost zaznamenat ve své zvláštní evidenci. Zboží prodávající dodává pouze na území České republiky.

V. Platební podmínky

V současné době můžete v internetovém obchodě Concrete-design.cz platit těmito způsoby.

1. Dobírkou

Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to buď na poště nebo pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby.

2. Hotově

Kupující má možnost po dohodě zaplatit zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to přímo prodávajícímu, nebo prodávajícím pověřené osobě, a to v sídle podnikání na adrese Pod Nemocnicí 9, Brno, 625 00, nebo na jiném předem dohodnutém místě.

3. Převodem

Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet Prodávajícího 670100-2203245517/6210, kde Variabilní symbol platby je číslo objednávky.

VI. Dodací podmínky

Po obdržení objednávky, provozovatel zjistí, zda je objednané zboží skladem. Jestliže je zboží skladem, provozovatel zboží odesílá do 24 hodin od objednání a to buď prostřednictvím České pošty, a.s., přepravní firmou, se kterou má uzavřenou smlouvu, případně vlastní dopravou. Jestliže zboží skladem není, je provozovatel povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to výhradně e-mailem, nebo telefonicky. Provozovatel je povinen Kupujícímu sdělit předpokládané datum doručení. Objednávky přijaté mimo pracovní dny, jsou neprodleně vyřizovány následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.Místem dodání zboží je doručovací adresa, uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Odeslaná zásilka vždy obsahuje daňový doklad (fakturu) a dodací list (sloužící jako záruční list).

V současné době je možno v internetovém obchodě Concrete-design.cz využít nasledující možnosti dodání zboží:

1. Dobírka

Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou České pošty, a.s. (www.cpost.cz) na dobírku, a to do 48 hodin od jeho odeslání Prodávajícím. Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému Obchodu a jsou k vidění při zadávání objednávky.

VII. Záruční podmínky

1. Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena, a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku.

2. Prodloužená záruka

Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy, v takovém případě je doba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena. Prodávající má právo výrobcem udávanou prodlouženou záruku Kupujícímu neposkytnout.

3. Reklamace

Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který je k dispozici, stejně jako tyto OP, na internetových stránkách e-shopu http://www.concrete-design.cz

VIII. Odstoupení od koupě

1. Osobní odběr

V případě osobního převzetí má Kupující právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy.

2. Obchodní balík

Kupující může podle platných právních předpisů odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem:

a) Odeslat e-mail (nebo dopis) Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci jednostranně odstoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu)." Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis.

b) Doručit zboží na adresu Prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to na náklady Kupujícího. K doručenému zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného v bodě a).

Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu Prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:

a) musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené

b) musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)

c) musí být nepoškozené

d) musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, dokumentace, apod.

e) ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)

f) zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude přijato!)

Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím. V případě nesplnění uvedených podmínek není Prodávající povinen zboží přijmout, a může Kupujícímu účtovat všechny přímé vzniklé náklady.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Současně s jejich vstoupením v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.