Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě Concrete-design.cz

Concrete-design.cz
Pod Nemocnicí 9,
625 00 Brno,
Česká republika

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci poslat na vlastní náklady poštou na adresu provozovatele. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury / dodacího listu)

2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od data doručení a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako list záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned zprávu (nejpozději do 72 hodin) elektronicky na adresu info@concrete-design.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky
a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.
b) Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.
b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
- zboží poškozeno živly

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.